Aktualności   |   Wykłady   |   Ćwiczenia   |   Podręczniki   |   Program   |   Zaliczenia   |   Egzamin   |   Linki   |   PersonelWymagania

Analiza matematyczna II
Algebra z geometrią
U sluchaczy zaklada sie znajomosc geometrii, trygonometrii, algebry, analizy wektorowej, geometrii rozniczkowej, funkcji zespolonych, rachunku rozniczkowego i calkowego
w zakresie opisanym na pierwszych 65 stronach (polskiego wydania) podrecznika Griffithsa (lub innego podrecznika o poziomie zblizonym do Griffithsa).


Cel wykladu

Wyklad stanowi wstep do elektromagnetyzmu. Zawiera przeglad doswiadczen ilustrujacych zjawiska elektromagnetyczne. Wyklad ma na celu zrozumienie praw rzadzacych zjawiskami oraz powiazanie zjawisk z rownaniami Coulomba, Gaussa, Ampere'a, Faradaya, Lorentza oraz praw pochodnych. Pierwsza czesc wykladu konczy sie wprowadzeniem ukladu rownan Maxwella oraz wyprowadzeniem rownania fali elektromagnetycznej, ktore stanowi gladkie przejscie do optyki. Druga czesc wykladu stanowi wstep do optyki. Zawiera przeglad doswiadczen ilustrujacych zjawiska falowe, w szczegolnosci: polaryzacje, interferencje, dyfrakcje, propagacje w osrodkach materialnych, oraz podstawy optyki geometrycznej. Program oraz material obu czesci wykladu jest tak dobrany, aby zapewnic niezbedne informacje, wiedze oraz zrozumienie podstaw elektromagnetyzmu i optyki, wymagane od sluchaczy wykladow kursowych z elektrodynamiki i optyki na trzecim i czwartym roku studiow.


Program EMO minimum MENiS

Elektrostatyka. Prądy stałe. Magnetostatyka. Prądy zmienne, efekty indukcyjne. Pole elektromagnetyczne zmienne w czasie. Prawa Maxwella. Pole elektryczne i magnetyczne w materii. Drgania obwodów elektrycznych. Fale elektromagnetyczne.
Podstawy optyki falowej. Własności optyczne materiałów. Dwójłomność, optyka kryształów. Optyka geometryczna jako granica optyki falowej. Podstawowe przyrządy optyczne. Interferencja. Dyfrakcja. Spektrometria.Program wykladu EMO WFAIS

ładunek elektryczny i pole elektryczne
kwantowanie ładunku, gęstość ładunku
natężenie pola
strumień pola
zasada superpozycji
oddziaływania
zasady zachowania
prawo Coulomba
prawo Gaussa
potencjał elektryczny
równania Poissona i Laplace'a
twierdzenia o jednoznaczności i metoda obrazów
energia potencjalna układu ładunków
pojemność, kondensatory
dielektryki
polaryzacja dielektryka
energia pola elektrycznego

Prąd elektryczny
gęstość i natężenie prądu
prawa Kirchhoffa
opór elektryczny
mechanizm przepływu prądu w metalach
prawo Ohma
pomiary nateżeń, napięć, oporności
obwody prądu elektrycznego
źródła
siła elektro-motoryczna
przemiany energii
moc prądu

Pole magnetyczne
ruch ładunku w polu magnetycznym
doświadczenie Oersteda
siła Lorentza
doświadczenie J.J. Thomsona
efekt Halla
indukcja elektro-magnetyczna
prawo Ampere'a
prawo Biota-Savarta
prawo Faraday'a
reguła Lenza
indukcyjność, cewka, samoindukcja, indukcja wzajemna
energia pola magnetycznego

Prąd zmienny
moc prądu zmiennego
obwody RL RC RLC
impedancja
przesunięcie fazowe napięcia i natężenia
drgania w obwodach RLC
rezonans elektryczny

Równania Maxwella
prąd przesunięcia
fala elektromagnetyczna

Elektryczne i magnetyczne właściwości materii
przewodność elektryczna ciał
metale, ciecze, gazy
półprzewodniki
nadprzewodniki
diamagnetyzm
paramagnetyzm
ferromagnetyzm

Fale elektromagnetyczne
płaska fala elektromagnetyczna
wektor Poyntinga
energia i ciśnienie fali elektromagnetycznej
polaryzacja fali
odbicie i załamanie
wzory Fresnela
polaryzacja przy odbiciu od granicy ośrodków
całkowite wewnętrzne odbicie
fala zanikająca
źródła fal elektromagnetycznych
fotometria i spektrometria

Interferencja
interferencja fali płaskiej
doświadczenie Younga
spójność
holografia
zjawiska interferencyjne w cienkich warstwach
interferometry

Dyfrakcja
dyfrakcja światła na szczelinie
dyfrakcja na otworze kołowym
siatka dyfrakcyjna

Podstawy optyki falowej
własności optyczne materiałów
propagacja światła w ośrodkach anizotropowych
dwójłomność
optyka kryształów
optyka geometryczna jako granica optyki falowej

Optyka geometryczna
zwierciadła płaskie
zwierciadła sferyczne
soczewka
przyrządy optyczne
optyka macierzowa