Interfejsy graficzne

Zajęcia grupy nr 2 rozpoczynają się o 12:15 we wtorki, sala G-1-03. Zapraszam również na konsultacje w trakcie dyżurów (pokój C-2-24, terminy w USOSwebie).

Oceny z ćwiczeń wystawiane będą na podstawie:

Listę ocen cząstkowych można znaleźć w pliku pub.txt.

W trakcie semestru można mieć najwyżej dwie nieusprawiedliwione nieobecności.

Na każdą z prezentacji zarezerwowane jest 15 minut, w tym na wygłoszenie referatu jest 10 minut. Resztę czasu zajmie rozstawianie laptopa i odpowiadanie na pytania z sali.

Sprawozdania z poszczególnych części projektu należy oddawać na czas (tzn. należy wręczyć prowadzącemu wydruk na początku zajęć lub przesłać plik PDF w dzień poprzedzający zajęcia). Spóźnienia będą skutkować obniżeniem oceny. Terminy:

Projekt grupowy — instrukcja część 1

Jedną z ważniejszych części zajęć jest wykonanie projektu grupowego. W ramach tego projektu należy zaprojektować, zaimplementować i ocenić interfejs użytkownika (tylko interfejs, a nie całą aplikację korzystającą z bazy danych lub połączeń sieciowych). Projektowanie interfejsów użytkownika jest procesem iteracyjnym, tak więc interfejs zostanie wykonany trzykrotnie, za każdym razem z większą precyzją — jako projekt, prototyp i końcowa wersja. Aby mieć czas na wykonanie trzech iteracji należy zacząć jak najwcześniej i pracować systematycznie przez cały semestr.

Grupy projektowe powinny składać się z 2-4 osób. Temat wybrany do realizacji nie jest narzucony z góry, ale musi spełniać pewne warunki:

Projekt może być związany z innym aktualnie wykonywanym. Można również zbudować znaczący interfejs użytkownika do programu wykonywanego na zaliczenie innego przedmiotu.

Większość projektów będzie zapewne albo w postaci aplikacji desktopowych albo internetowych, ale dopuszczalne są także inne interfejsy (telefon). Proszę wybrać takie narzędzia, które są już dobrze poznane, przynajmniej przez część grupy. Tworzenie dużego projektu nie jest najlepszym momentem na naukę nowych języków i/lub bibliotek. Można wybrać dowolne narzędzie dostępne na uczelni, lub możliwe do legalnego zainstalowania.

Kilka przykładowych tematów:

Pierwszą rzeczą, którą musicie Państwo oddać, jest zarys projektu (około jednej strony A4, plik w formacie PDF) zawierający:

Projekt grupowy — instrukcja część 2

Kolejnym etapem projektu grupowego jest wykonanie analizy użytkowników i zadań.

Aby zebrać informacje o użytkownikach należy przeprowadzić wywiady z co najmniej trzema przedstawicielami potencjalnych użytkowników (co najmniej jeden z każdej klasy, jeśli jest kilka klas potencjalnych użytkowników). Jeśli możliwa jest obserwacja użytkowników w rzeczywistym środowisku to także należy ją wykonać. Opisując te działanie proszę nie pisać opowiadań, ale jedynie swoje wnioski, uzasadniając je przeprowadzonymi wywiadami (i obserwacją).

Proszę nie podawać nazwisk osób z którymi przeprowadzono wywiady!

Sprawozdanie z tej części pracy powinno mieć 2-3 strony i zawierać następujące elementy:

Projekt grupowy — instrukcja część 3

Kolejnym etapem projektu grupowego jest wykonanie pierwszych szkiców projektu interfejsu. W tym etapie należy opracować i przygotować następujące elementy:

Scenariusze użycia. Dla 2-3 najważniejszych zadań należy opisać konkretne scenariusze. Dla przykładu w programie pocztowym może wystąpić zadanie „wysłanie emaila”, scenariusz takiego zadania może wyglądać na przykład tak: „starsza osoba włącza komputer, aby napisać emaila do znajomych…”. Proszę postarać się, aby scenariusze były jak najbardziej realistyczne. Dobrze byłoby oprzeć się na przeprowadzonej wcześniej analizie użytkowników i wywiadach z użytkownikami.

Wstępny projekt interfejsu. W oparciu o analizę zadań należy zorganizować zadania we wstępny projekt. Wstępny projekt interfejsu powinien składać się z jednego lub kilku szkiców okien, okienek dialogowych, menu i innych elementów pozwalających użytkownikowi wykonywać zadania.

Storyboardy. Dla każdego scenariusza przygotowanego w tym etapie należy opisać jak może on być zrealizowany w tym projekcie interfejsu. Proszę naszkicować jak wyglądałby przebieg działań użytkownika wykonującego dane zadanie. Te opisy będą wykorzystywane w późniejszym etapie.

Proszę spróbować przemyśleć więcej niż jeden możliwy projekt interfejsu. Będzie można wtedy wybrać najlepiej pasujący do problemu.

Przy rysowaniu szkiców proszę nie skupiać się na szczegółach, wyglądzie ikon, układzie elementów, rozmiarach. Na tym etapie proszę skupić się na tym, jak interfejs będzie się komunikował z użytkownikiem i jak będzie można w nim wykonać zadania przewidziane/odkryte na etapie analizy zadań.

Sprawozdanie z tej części pracy powinno zawierać następujące elementy:

Projekt grupowy — instrukcja część 4

Kolejnym etapem projektu grupowego jest wykonanie pierwszego z serii prototypów. W tej części należy wykonać i przetestować prototyp niskiej wierności — papierowy. Wykonany w tym etapie prototyp może wykorzystać opracowane w poprzedniej części scenariusze, wstępne projekty i storyboardy. Opracowany przez Państwa prototyp powinien pozwalać na „wykonanie” w nim co najmniej trzech scenariuszy. Mogą to być albo scenariusze z części 3, albo nowe, na przykład obejmujące najtrudniejsze lub najbardziej skomplikowane zadania. Wykonany przez każdą grupę prototyp będzie testowany na ćwiczeniach. W związku z tym należy opracować i przygotować następujące elementy:

Prototyp papierowy. Należy narysować wszystkie elementy interfejsu, włączając w to elementy dynamiczne. Znaczną część elementów mają Państwo już przygotowaną w poprzedniej części projektu grupowego.

Zadania dla użytkownika. Na paskach papieru, małych karteczkach należy napisać zadania dla użytkownika. Powinny to być te zadania, dla których maja Państwo zrealizowane scenariusze. Zadania powinny być sformułowane krótko, np. „wyślij maila”, „znajdź książkę danego autora”, itp., oczywiście zależnie od tego do czego służy dany interfejs. Zadania powinny być krótkie i nie zawierać żadnych informacji jak je wykonać, to należy do użytkownika.

Informacje dla testujących interfejs. Należy przygotować krótki opis interfejsu przeznaczony dla użytkowników go testujących. Opis powinien zawierać podstawowe informacje o problemie jaki rozwiązuje dany interfejs, zadaniach, itp. Można wykorzystać opis przygotowany w części 1.

Proszę ponadto wybrać z grupy osobę, która będzie w czasie testowania pełnić rolę „komputera”, czyli wykonywać operacje na papierowym interfejsie. Pozostałe osoby z zespołu powinny pełnić funkcję obserwatorów notując uwagi i problemy użytkowników. Ewentualnie mogą Państwo wymieniać się rolą „komputera” w trakcie prowadzenia testów na kolejnych użytkownikach.

Testując interfejs na użytkowniku należy wykonać następujące kroki:

Osoba pełniąca rolę komputera nie powinna komentować działań użytkownika ani mu pomagać, komputer tego nie robi.

Uwagi dla użytkowników:

Sprawozdanie z tej części pracy powinno zawierać następujące elementy:

Projekt grupowy — instrukcja część 5

Dwa ostatnie etapy projektu to wykonanie prototypu komputerowego, a następnie opartej na nim implementacji interfejsu. Im lepiej i staranniej wykonają Państwo prototyp, tym mniej pracy będzie do wykonania przy finalnej implementacji interfejsu.

Prototyp komputerowy powinien charakteryzować się kilkoma cechami:

Na tym etapie realizacji proszę się jeszcze nie przejmować takimi elementami jak:

Wykonany przez Państwa prototyp posłuży do wykonania analizy heurystycznej. Będzie ona wykonywana na ćwiczeniach przez co najmniej 2 osoby z innych grup. W związku z tym muszą Państwo dostarczyć prototyp w postaci pozwalającej na uruchomienie go na komputerach w pracowni. Preferowane postacie to: plik wykonywalny (Windows, Linux), animacja Flash, plik HTML (z informacją, którą przeglądarkę Państwo sugerują), plik JAR Javy, ewentualnie pliki pośrednie C#. Jeśli Państwa prototyp jest w innym formacie proszę o wcześniejsze sprawdzenie czy będzie go można uruchomić w czasie ćwiczeń, i/lub kontakt z prowadzącym ćwiczenia przed zajęciami.

Co należy przygotować:

Ta część nie wymaga pisemnego sprawozdania, będzie oceniana przez prowadzącego podczas ćwiczeń. W związku z tym brak prototypu na zajęciach skutkuje uzyskaniem 0 punktów.

Projekt grupowy — instrukcja część 6

Każda grupa będzie miała 10 minut na zaprezentowanie swojej aplikacji przed pozostałymi osobami, a następnie pozostałe osoby będą miały możliwość wyrażenia opinii (konstruktywnej!), uwag, rad i wszystkiego co mogłoby poprawić jakość i funkcjonalność interfejsu.

W trakcie prezentacji każda grupa powinna krótko omówić cel i założenie swojego projektu, docelową grupę użytkowników, przedstawić całość interfejsu na przykładach (wykorzystując na przykład wcześniejsze scenariusze), odpowiedzieć na ewentualne pytania dotyczące założeń, wyboru narzędzi, itp.

Ta wersja implementacji powinna zawierać zarówno interfejs, jak i aplikację, dla której jest przeznaczony; wszystkie niezaimplementowane elementy aplikacji powinny być symulowane w sposób umożliwiający pracę z nią (np. komentarze wpisywane przez użytkowników forum dyskusyjnego można zapisywać w liście w pamięci operacyjnej, a nie w bazie SQL).

Ta część także będzie oceniana na zajęciach: oceniana będzie przede wszystkim implementacja, jednak sposób prezentacji także ma wpływ na końcową ocenę. W szczególności choć trudno jest pokazać dobrze bardzo zły projekt, to, niestety, bardzo łatwo jest źle przedstawić dobry projekt.