Kolejki priorytetowe

WPROWADZENIE

Kolejka priorytetowa to struktura danych zawierająca elementy z kluczami (priorytetami), która pozwala na przeprowadzenie następujących operacji:

Kolejka priorytetowa jest uogólnieniem stosu i kolejki, ponieważ używając odpowiednich przypisań priorytetów, struktury te jesteśmy w stanie zrealizować za pomocą kolejek priorytetowych. Zastosowania kolejek priorytetowych: planowanie zadań w systemach komputerowych, sortowanie rekordów, kompresja plików, itp.

Z definicji kolejki priorytetowej wynika, że dane (klucze) musimy umieć porównywać ze sobą. Ponadto chcemy mieć dane tak ułożone, aby szybko można było pobrać element o najwyższym priorytecie. Możemy sobie wyobrazić co najmniej trzy podejścia do implementacji kolejki priorytetowej.

Na nasze potrzeby zakładamy, że interfejs kolejki priorytetowej będzie miał cztery funkcje: __init__(), is_empty(), insert(), remove(). Warto zauważyć, że jeżeli chcemy tylko sprawdzić największy element w kolejce, to możemy kolejno zastosować metody remove() i insert(). Sprawdzimy różne sposoby implementacji kolejki priorytetowej. Dla prostoty będziemy elementy porównywać bezpośrednio, choć można zmodyfikować kod tak, aby funkcja porównująca była parametrem określanym w chwili tworzenia kolejki.

IMPLEMENTACJA 1

Badamy implementację kolejki z priorytetami za pomoca list Pythona. Element o największym priorytecie wyszukujemy w chwili, gdy chcemy go usunąć z kolejki. Łatwo można zmieniać priorytety elementów w kolejce.


class PriorityQueue:

  def __init__(self):
    self.items = []

  def __str__(self):  # podglądamy kolejkę
    return str(self.items)

  def is_empty(self):
    return not self.items

  def insert(self, item):
    self.items.append(item)

  def remove(self):
    maxi = 0
    for i in range(1, len(self.items)):
      if self.items[i] > self.items[maxi]:
        maxi = i
    return self.items.pop(maxi)  # mało wydajne

Po zapisaniu tego kodu do osobnego modułu pqueue.py możemy w dowolnym programie korzystać z kolejek priorytetowych.


import pqueue

pq = pqueue.PriorityQueue()
for item in [5, 3, 8]:
  pq.insert(item)
# Usuwanie elmentów z kolejki w kolejności: 8, 5, 3.
while not pq.is_empty():
  print pq.remove()

IMPLEMENTACJA 2

Implementacja kolejki z priorytetami za pomocą listy jednokierunkowej. Lista jest stale uporządkowana, a największy element znajduje się na początku listy.


class Node:

  def __init__(self, data=None, next=None):
    self.data = data
    self.next = next

  def __str__(self):
    return str(self.data)

class PriorityQueue:

  def __init__(self):
    self.head = None

  def is_empty(self):
    return not self.head

  def insert(self, data):
    node = Node(data)
    # Największy element chcemy mieć na początku listy.
    # Robimy widełki do wstawienia nowego elementu.
    before = None
    after = self.head  # może być None
    while after:
      if after.data < node.data: break
      before = after
      after = after.next
    if before is None: # przed początkiem listy
      node.next = self.head
      self.head = node
    else: # jesteśmy w głębi listy, może na końcu
      node.next = before.next
      before.next = node

  def remove(self):  # constant-time, bo usuwamy początek
    data = self.head.data
    self.head = self.head.next
    return data

IMPLEMENTACJA 3

Implementacja kolejki z priorytetami za pomocą listy jednokierunkowej. Nowe elementy dodajemy na początek listy, a szukamy elementu największego przy usuwaniu go z kolejki.


class Node:

  def __init__(self, data=None, next=None):
    self.data = data
    self.next = next

  def __str__(self):
    return str(self.data)  # bardzo ogólnie

class PriorityQueue:

  def __init__(self):
    self.head = None

  def is_empty(self):
    return not self.head

  def insert(self, data):  # constant-time, O(1)
    self.head = Node(data, next=self.head)

  def remove(self): # nie ma zabezpieczenia
    # Etap 1 - wyszukanie węzła. Wydajność O(N).
    before = None
    best = self.head
    node = self.head  # następnego za tym będziemy sprawdzać
    while node.next:
      if node.next.data > best.data:
        before = node
        best = node.next
      node = node.next
    # Etap 2 - odłączanie węzła.
    if before is None:  # best to head
      self.head = self.head.next
    else:  # poprawiamy linki
      before.next = best.next
    return best.data

IMPLEMENTACJA 4

Implementacja kolejki z priorytetami za pomocą tablicy. Tablica nie jest uporządkowana. Znajdujemy indeks największego elementu, zamieniamy go z ostatnim i skracamy tablicę jak dla stosu.


class PriorityQueue:

  def __init__(self, size=10):
    self.items = size * [None]
    self.n = 0  # pierwszy wolny indeks
    self.size = size

  def is_empty(self):
    return self.n == 0

  def is_full(self):
    return self.size == self.n

  def insert(self, data):
    # brak zabezpieczenia
    self.items[self.n] = data
    self.n += 1

  def remove(self):
    # brak zabezpieczenia
    # Etap 1 - wyszukiwanie elementu.
    maxi = 0
    for i in range(self.n):
      if self.items[i] > self.items[maxi]:
        maxi = i
    # Etap 2 - usuwanie elementu.
    self.n -= 1
    data = self.items[maxi]
    self.items[maxi] = self.items[self.n]
    self.items[self.n] = None  # usuwamy referencję
    return data

IMPLEMENTACJA 5

Implementacja kolejki z priorytetami za pomocą sterty. Metody klasy Heap będą dziedziczone przez klasę PriorityQueue.


import heap

class PriorityQueue(heap.Heap): pass