Korzystanie z programu Gnuplot (index)


Korzystanie z programu Gnuplot (1) - wprowadzenie

OPIS

Gnuplot jest programem do tworzenia wykresów funkcji i danych. Działa na systemach Linux, MS Windows i innych platformach. Składnia i działanie pewnych poleceń zależy od wersji programu, dlatego opiszemy elementy sprawdzone w gnuplocie 4.4. Jeden wiersz to jedno polecenie. Długie wiersze łamiemy za pomocą znaku \ (backslash). Najważniejsze polecenia gnuplota to plot (wykresy 2D) i splot (wykresy 3D).

Gnuplot jest czasem wykorzystywany przez inne programy w końcowym przetwarzaniu danych (plotting engine) w celu otrzymania wykresu (Octave).


# Składnia:
# plot {ranges} function {axes} {title} {with style}
# plot {ranges} datafile {thru} {using} {axes} {title} {with style}

TRYB INTERAKTYWNY


$ gnuplot           # uruchomienie w powłoce

	G N U P L O T
	Version 4.4 patchlevel 0
	last modified March 2010
	...
Terminal type set to 'wxt'
gnuplot> plot sin(x)         # wykres funkcji 2D
gnuplot> plot cos(x), x**2      # dwie funkcje
gnuplot> plot "example.dat"     # wykres danych z pliku
gnuplot> splot x*x+y*y        # wykres funkcji 3D
gnuplot> load "fig.gnu"       # wczytanie poleceń z pliku
gnuplot> print pi, sin(0.1)     # jak kalkulator
3.14159265358979 0.0998334166468282
gnuplot> quit            # lub q, Ctrl+D, exit, zakończenie pracy
$

TRYB SKRYPTOWY/WSADOWY

Polecenia Gnuplota zwyczajowo zapisuje się w plikach tekstowych z rozszerzeniem .gnu, .gnp, .gp, lub innym.


# Plik skrypt.gnu

# Ustawienie terminala.
set term postscript eps enhanced 22
set output "ruch.eps"     # nazwa pliku rysunku

set title "Ruch jednostajny"

unset key           # bez legendy

set xlabel "czas [s]"     # etykieta osi x
set ylabel "droga [m]"    # etykieta osi y

set xrange [0:10]       # zakres zmiennej x
set yrange []         # domyślny zakres dla y

plot 2*x+1

set output          # zamknięcie pliku rysunku

$ gnuplot skrypt.gnu     # przetworzenie skryptu
$

POMOC


# Składnia:
# help {topic}
gnuplot> help       # ogólny help
`Gnuplot` is a portable command-line driven graphing utility...
# Wyjście z trybu pomocy przez "Enter" lub Ctrl+C.
gnuplot> help plot     # help na dany temat
`plot` is the primary command for drawing plots ...
gnuplot>

ZADANIE 1.1


Korzystanie z programu Gnuplot (index)