Korzystanie z programu Gnuplot (index)


Korzystanie z programu Gnuplot (2) - wykresy funkcji

WPROWADZENIE

Gnuplot dostarcza pewien zestaw funkcji wbudowanych, a także pozwala tworzyć własne funkcje. Generalnie dopuszczone są wyrażenia matematyczne znane np. z języków C, FORTRAN, czy Pascal. Operator ** oznacza potęgowanie, jak w Fortranie czy Pythonie.

Gnuplot rozróżnia wartości całkowite (2, -3) od zmiennoprzecinkowych (3.14, 2e-4), przy czym zapis liczb jest taki jak w językach programowania. Należy pamiętać o specyfice działań na liczbach całkowitych (np. 1/2 wynosi 0, a 1.0/2.0 wynosi 0.5).


gnuplot> show variables

	User and default variables:
	pi = 3.14159265358979
	NaN = NaN
	GNUTERM = "wxt"

gnuplot> show functions

	User-Defined Functions:

# Zapisanie zmiennych, funkcji i ustawień.
# Wczytanie: load "work.gnu"

gnuplot> save "work.gnu"       # zapis wszystkiego
gnuplot> save functions "functions.gnu"
gnuplot> save variables "variables.gnu"
gnuplot> save terminal "myterm.gnu"
gnuplot> save set "settings.gnu"

ZMIENNE

Nazwy domyślnych zmiennych niezależnych to x, y, z, natomiast w trybie parametrycznym stosuje się t, u, v.

FUNKCJE WBUDOWANE

+------------+------------------------------------------+
| Funkcja  | Zwraca                  |
+------------+------------------------------------------+
| abs(x)   | absolute value of x, |x|         |
| acos(x)  | arc-cosine of x             |
| asin(x)  | arc-sine  of x             |
| atan(x)  | arc-tangent of x             |
| cos(x)   | cosine   of x, x is in radians.   |
| cosh(x)  | hyperbolic cosine of x, x is in radians |
| erf(x)   | error function of x           |
| exp(x)   | exponential function of x, base e    |
| inverf(x) | inverse error function of x       |
| invnorm(x) | inverse normal distribution of x     |
| log(x)   | log of x, base e             |
| log10(x)  | log of x, base 10            |
| norm(x)  | normal Gaussian distribution function  |
| sgn(x)   | 1 if x > 0, -1 if x < 0, 0 if x=0    |
| sin(x)   | sine of x, x is in radians        |
| sinh(x)  | hyperbolic sine of x, x is in radians  |
| sqrt(x)  | the square root of x           |
| tan(x)   | tangent of x, x is in radians      |
| tanh(x)  | hyperbolic tangent of x, x is in radians |
+------------+------------------------------------------+
| int(x)   | część całkowita x            |
| ceil(x)  | najmniejszy int, ale nie mniejszy niż x |
| floor(x)  | największy int, ale nie większy niż x  |
| rand(x)  | pseudo-random number generator      |
| atan2(y,x) | kąt wyrażony stosunkiem y/x       |
+------------+------------------------------------------+
bessel(x), gamma(x), ibeta(x), igamma(x), lgamma(x),
real(z), imag(z)

TWORZENIE WŁASNYCH FUNKCJI


# Możemy określić funkcję wprost w poleceniu plot.

plot 2*x+1
plot (x+1)**2

# Wykorzystanie operatora trójargumentowego.
# Przy funkcji nieciągłej pozwala zachować ciągłość wykresu.

ramp(x) = (x > 0) ? x : 0  # pochylnia

# plot, zakres x, zakres y, funkcja, opcje
plot [-2:2] [-0.5:2] ramp(x)
plot [-2:2] [-0.5:2] ramp(x) title "pochylnia"

# Funkcja dwóch zmiennych.

min(x, y) = (x < y) ? x : y

# Wielomian jednej zmiennej.

poly(x) = x**6 -4*x**4 -x**2 +4

plot [-4:4] [-10:10] poly(x) notitle

# Funkcja określona przedzialami - jest ciągła.

f1(x) = (x < -1) ? -1 : x
f2(x) = (x < 1) ? f1(x) : 1

plot [-2:2] f2(x)       # tylko zakres x

# Funkcja z parametrem.
# Parametr musi być określony zanim wykona się plot.
# Wartość parametru można zmieniać w instrukcji plot.

f(x) = sin(a*x)
a = 1

plot f(x)
plot a=0.1, f(x), a=0.2, f(x), a=0.3, f(x)

POLAR

Wykresy 2D można rysować także w biegunowym układzie współrzędnych (set polar). Zmienna niezależna t jest wtedy wyrażona w radianach, a zmienna zależna to promień.


# Plik fig21.gnu
set term postscript
set output "fig21.eps"

# Przejście do współrzędnych biegunowych.
set polar

set title "Wspołrzędne biegunowe"

set grid polar        # ustawienie siatki biegunowej
set size square        # osie proporcjonalne
# set angles degrees     # ustawienie jednostek w stopniach [0:360]
# set angles radians     # domyślnie są radiany [0:2*pi]

f1(t) = 1.0+0.1*t       # t to kąt biegunowy, f1(t) to promień
f2(t) = sin(t)*t

set trange [0:4*pi]      # można zmienić zakres zmiennej t
set rrange []         # zakres na promień
set xrange []         # zakres rysunku w kierunku x
set yrange []         # zakres rysunku w kierunku y

#plot f1(t)
# Zakresy: trange, xrange, yrange.
#plot [0:4*pi] f1(t) title "spirala"  # podany tylko trange
plot [0:2*pi] f2(t) title "petle"

# Powrót do współrzędnych kartezjańskich.
unset polar

set output    # zamknięcie pliku 

ARROW


# set arrow {<tag>}   # identyfikator strzałki (liczba całkowita)
# {from <position>} {to|rto <position>}
# { {arrowstyle | as <arrow_style>}
# | { {nohead | head | backhead | heads}
# {size <length>,<angle>{,<backangle>}} # wielkość head
# {filled | empty | nofilled} # wypełnienie head
# {front | back} # na pierwszym planie, czy w tle
# { {linestyle | ls <line_style>}
# | {linetype | lt <line_type>}
# {linewidth | lw <line_width} } } }

set arrow 1 from 0,1 to 6,5 ls 5         # czyli opcja "head"
set arrow 2 from 0,2 to 6,10 nohead lt 1 lw 2   # odcinek
set arrow 3 from 0,1 to 7,10 heads        # strzałki na obu końcach

unset arrow 1      # wyłączenie strzałki nr 1
unset arrow       # wyłączenie wszystkich strzałek

ZADANIE 2.1


Korzystanie z programu Gnuplot (index)