Korzystanie z programu Gnuplot (index)


Korzystanie z programu Gnuplot (6) - konfiguracja wykresów 3D

WPROWADZENIE

Wiele poleceń znanych z wykresów 2D ma zastosowanie w przypadku wykresów 3D.


# Składnia:
# splot {ranges} function {title} {with style}
# splot {ranges} datafile {datafile-modifiers} {title} {with style}

USTAWIENIA


# Plik fig61.gnu
set term postscript
set output "fig61.eps"

# Etykiety osi.
set xlabel 'x'
set ylabel 'y'
set zlabel 'z'

# Zakresy.
set xrange []
set yrange []
set zrange []
#set autoscale    # powrót do domyślnych ustawień zakresów

# Wykresy funkcji.
splot x*x+y*y*3
#splot exp(-x*x-y*y)
#splot [-2:2] [-2:2] [0:1] exp(-x*x-y*y) title "gauss"
#splot [-2:2] [-2:2] [-1:1] cos(x*y)

set output

# Korzystanie z pliku z danymi, 3 kolumny x,y,z.

splot "results.dat"
splot "results.dat" using 1:2:3

# Dane w pliku mogą być zorganizowane jak macierz:
# z00 z01 z02 z03 ... (surface mesh)
# z10 z11 z12 z13 ...
# z20 z21 z22 z23 ...
# z30 z31 z32 z33 ...
# Współrzędne x i y to będą indeksy macierzy (numeracja od zera).
# Stosujemy słowo kluczowe matrix.
# Pusty wiersz kończy macierz i rozpoczyna nowy surface mesh.

splot "results.dat" matrix

CONTOUR

Umożliwia rysowanie konturów rysowanych powierzchni. Wymagane są grid data (help grid_data).


# Składnia:
# set contour {base | surface | both}
# unset contour
# show contour

# Plik fig62.gnu
set term postscript
set output "fig62.eps"

set xrange [-pi/2:pi/2]
set yrange [-pi/2:pi/2]

#set style function linespoints
set contour

# Gęstość isolinii, domyślnie 10,10.
set isosamples 10,10

# The sampling rate of functions, or for interpolating data.
set samples 10,10
set hidden3d         # usuwa linie "schowane"

splot cos(x)*cos(y)

set output

VIEW


# Ustawianie kąta widzenia powierzchni.
# Składnia:
# set view rot_x, rot_z, scale, scale_z
# rot_x - obrót wokól osi x w zakresie [0:180]
# rot_z - obrót wokół NOWEJ osi z w zakresie [0:360]
# scale - skalowanie całego rysunku
$ scale_z - skalowanie tylko osi z
# set view map        # składnia do konturów
# set view {no}equal {xy|xyz} # wymusza równe jednostki na osiach
# show view          # sprawdzenie ustawień

set view 60,30,1,1      # domyślne
set view 45,45        # widok z boku
set view 0,0         # widok z gory z osi +Z, X na dole 
set view 90,0         # widok z boku z osi +X
set view 0,90         # widok z gory z osi +Z, Y na dole
set view 90,90        # widok z gory z osi +Y

ZADANIE 6.1


Korzystanie z programu Gnuplot (index)