Korzystanie z programu Gnuplot (index)


Korzystanie z programu Gnuplot (7) - zapis wyników

WPROWADZENIE

Stworzony wykres możemy zapisać do pliku. W tym celu należy zmienić typ wyjścia i podać nazwę pliku wyjściowego.


# Podgląd aktualnych ustawień.
gnuplot> show terminal        # w skrócie show term

	terminal type is wxt 0

gnuplot> show output

	output is sent to STDOUT

gnuplot> set term          # dostępne terminale

Available terminal types:
	canvas HTML Canvas object
	...

gnuplot>

Gnuplot dostarcza dużą liczbę terminali (help term), m.in. x11 (ekran), postscript, pdf, png, table (kolumny współrzędnych).

POSTSCRIPT


# Plik fig71.gnu

# Składnia:
# set terminal postscript {<mode>}
# {enhanced | noenhanced}
# {color | colour | monochrome}
# {blacktext | colortext | colourtext}
# {"<fontname>"} {<fontsize>}

# enhanced - daje możliwość korzystania ze składni LaTeXa
# mode - landscape, portrait, eps (Encapsulated PostScript), default
# fontsize is the size of the font in PostScript points (14 default)
# fontname - Helvetica (default), Times-Roman (brzydkie),
# Symbol, Symbol-Oblique (symbole matematyczne)

# Ustawienie typu terminala.
# set term postscript          # rysunek 10 x 7 cali
# set term postscript eps        # rysunek 5 x 3.5 cali
set term postscript eps enhanced 22   # do publikacji
# set term postscript eps enhanced color

# Ustawienie nazwy pliku rysunku.
set output "fig71.eps"

plot sin(x)

set output    # zamknięcie pliku 

POSTSCRIPT ENHANCED

Jeżeli terminal ma ustawienia postscript enhanced, to można korzystać ze specjalnej składni w celu uzyskania pewnych znaków, czy efektów specjalnych w stałych napisowych. Nawiasy klamrowe ograniczają jakby pewne otoczenie, w którym można zagnieżdżać dalsze otoczenia rekurencyjnie.

+---------------------+------------------------------------------+
| Tekst        | Opis                   |
+---------------------+------------------------------------------+
| "e^x", "e^{x}"   | indeks górny (jeden znak)        |
| "10^{-6}"      | w indeksie górnym wiecej niż jeden znak |
| "A_{jk}"      | indeks dolny               |
| "x@_0^{-3/2}y"   | wyrównanie indeksów, pierwszy krótszy  |
| "{/Helvetica m}"  | ustawienie typu fontu          |
| "{/=12 m}"     | ustawienie rozmiaru fontu domyślnego   |
| "{/Helvetica=8 m}" | ustawienie typu i rozmiaru        |
| "{/Symbol p}=3.14" | fonty greckie (\pi LaTeXa)        |
| 'f\{x,y\}'     | znaki specjalne wewnątrz '', (f{x,y})  |
| "f\\{x,y\\}"    | znaki specjalne wewnątrz ""       |
| '\^,\_,\@,\&,\\'  | inne znaki specjalne (^,_,@,&,\)     |
+---------------------+------------------------------------------+

set xtics ('-{/Symbol p}' -pi, '-{/Symbol p}/2' -pi/2,\
'0' 0, '{/Symbol p}/2' pi/2, '{/Symbol p}' pi)

# Napis LaTeXa \chi_{\alpha \beta}.
set label 1 '{/Symbol=20 c_{/=15 ab}}' at 1,5 center

# Napis LaTeXa \langle P_2 \rangle.
#set label 2 '{/Symbol=20 \341} {/=20 P}_{/=15 2} {/Symbol=20 \361}' at 0,5 center
set label 2 '{/=20 {/Symbol \341} P_{/=15 2} {/Symbol \361}}' at 0,5 center

# Napis LaTeXa \int_0^{\infty} e^x dx.
set label 3 '{/Symbol=22 \362 @_{/=12 0}^{/=12 \245}} e^x dx' at -3,5

PDF


# Plik fig72.gnu
set term pdf enhanced
set output "fig72.pdf"

plot sin(x)

set output    # zamknięcie pliku 

PNG


# Plik fig73.gnu
set term png
set output "fig73.png"

plot cos(x)

set output    # zamknięcie pliku 

ZADANIE 7.1


Korzystanie z programu Gnuplot (index)