Korzystanie z programu Gnuplot (index)


Korzystanie z programu Gnuplot (9) - wykresy parametryczne

WPROWADZENIE

Na wykresach parametrycznych 2D zmienne x,y uzależniamy od parametru t. Dla wykresów 3D zmienne x,y,z uzależniamy od u,v. Do włączenia trybu parametrycznego służy polecenie set parametric.

WYKRESY 2D


# Plik fig91.gnu
set term postscript
set output "fig91.eps"

# Tryb rysunków z parametrem.
# Parametr domyślnie oznaczany jest przez "t".
set parametric

radius(t) = 1.0
osx(t) = sin(t)*radius(t)
osy(t) = cos(t)*radius(t)

set title "Wykresy w trybie parametrycznym"

# Można podać zakresy osobno poza poleceniem plot.
set trange [0:2*pi]
set xrange []
set yrange []

# Dla plot podajemy funkcje dla x i y.
#plot osx(t), osy(t) title "kolo"

# Zakresy w kolejności: trange, xrange, yrange.
#plot [0:2*pi] [-2:2] [-2:2] osx(t), osy(t) title "kolo"
#plot [0:1*pi] osx(t), osy(t) title "polokrag"  # podany trange

# Inna zmienna niż t będąca parametrem.
#plot [s=0:2*pi] [-2:2] [-2:2] osx(s), osy(s) title "kolo"

# Elipsa i krzywa Lissajous (dwie krzywe na jednym rysunku).
plot 2*sin(t-3), 2*cos(t+2) title "elipsa",\
cos(3*t), sin(2*t) title "Lissajous 3:2"

# Powrót do nieparametrycznego ustawienia.
unset parametric

set output    # zamknięcie pliku 

WYKRESY 3D

Terminal wxt umożliwia obracanie wykresu 3D za pomocą myszy.


set parametric        # parametry u,v

# Jest 5 zakresów do ustawienia.
set urange []
set vrange []
set xrange []
set yrange []
set zrange []

# Podajemy trzy funkcje od parametrów.
splot u-v**2, u**2*v, exp(v) title "powierzchnia"
splot [0:2*pi] [0:5] cos(u),sin(u),v title "komin"
splot [0:2*pi] [0:5] v*cos(u),v*sin(u),v title "stożek"
splot [0:pi] [0:2*pi] sin(u)*cos(v), sin(u)*sin(v), cos(u) title "kula"

unset parametric

# Plik fig92.gnu
set term postscript
set output "fig92.eps"

set parametric

# Parametry t,p zamiast u,v.
sigma(p,t) = 1.0
osx(p,t) = sin(t)*cos(p)*sigma(p,t)
osy(p,t) = sin(t)*sin(p)*sigma(p,t)
osz(p,t) = cos(t)*sigma(p,t)

set title "Wykresy 3D w trybie parametrycznym"

set key box
set xlabel "x"
set ylabel "y"
set zlabel "z"

set hidden3d         # usuwa linie "schowane"
set isosamples 20       # domyślnie 10, punkty gęściej

# W zakresach trzeba użyć nazw parametrów.
splot [t=0:pi] [p=0:2*pi] osx(p,t),osy(p,t),osz(p,t) title "kula"

unset parametric
set output

ZADANIE 9.1


Korzystanie z programu Gnuplot (index)