Korzystanie z programu Gnuplot (index)


Korzystanie z programu Gnuplot (10) - różności

MAKEFILE

Wygodnym i oszczędnym sposobem na przechowywanie wykresów jest przechowywanie jedynie skryptów tworzących wykres (pliki .gnu). Jeżeli chcemy uzyskać wykres w pliku EPS, to możemy na poczekaniu wygenerować wykres w tym formacie. Automatyzację tych czynności w systemie Linux zapewnia program make, należy tylko przygotować plik Makefile z instrukcjami dla make.


# Makefile

FILES_GNU := fig1.gnu fig2.gnu
FILES_EPS := $(patsubst %.gnu,%.eps,$(FILES_GNU))

# Definicja domyslnej reguly wzorcowej.
# $< oznacza nazwe pliku pierwszej zaleznosci reguly.
# $@ oznacza nazwe pliku celu w regule.
%.eps : %.gnu Makefile
	gnuplot $<

# Okreslenie celow sztucznych.
.PHONY : clean eps

eps : $(FILES_EPS)

clean :
	$(RM) *.eps

$ ls             # zawartość katalogu
fig1.gnu fig2.gnu Makefile
$ make            # tworzymy pliki EPS
gnuplot fig1.gnu       # komunikaty make
gnuplot fig2.gnu
$ ls
fig1.eps fig1.gnu fig2.eps fig2.gnu Makefile
$ make clean         # usuwamy pliki EPS
$

ZADANIE 10.1


Korzystanie z programu Gnuplot (index)