Marek Zgórniak - materiały dla studentów

 

 Wybrane zagadnienia sztuki XIX wieku 

Wykład z egzaminem w r. 2021/22


Oficjalne informacje o zajęciach są opublikowane na stronie IHS w opisie modułu kształcenia nr 10: Historia sztuki nowoczesnej.

Treści zamieszczone poniżej mają charakter informacyjny i mogą być uzupełniane w ciągu semestru.

Wykaz zalecanej literatury podstawowej i uzupełniającej (linki):
docx, pdf, epub


Podczas wykładu przedstawione zostaną wybrane zagadnienia sztuki (architektury, malarstwa i rzeźby) od połowy XVIII do przełomu XIX i XX wieku, tj. od klasycyzmu do secesji i wczesnego modernizmu w kręgu europejskim, w tym na ziemiach polskich. Planowane jest ujęcie chronologiczno-problemowe, uwzględniające uwarunkowania społeczne, polityczne i instytucjonalne (mecenat, szkolnictwo, podróże, wystawy, krytyka i prasa artystyczna, funkcje i obieg dzieł sztuki). Wykład dostarczy materiału do pisemnej i ustnej części egzaminu, ale musi być uzupełniony samodzielną lekturą.

Egzamin obejmuje historię sztuki powszechnej i polskiej od klasycyzmu do secesji włącznie. Jego celem jest sprawdzenie znajomości podstawowych faktów z dziejów sztuki, umiejętności rozpoznawania, datowania i analizowania tak stylu jak i treści konkretnych dzieł, wreszcie rozumienia procesów historycznych.

Przedmiotem oceny jest wiedza nabyta podczas wykładów oraz w wyniku lektury opracowań ze spisu podanego przez prowadzącego.

Egzamin składa się z testu ilustrowanego ok. 25–30 przezroczami i z części ustnej. Ilustracje do testu nie ograniczają się do reprodukcji zawartych w zalecanej literaturze. Niezaliczenie testu jest równoznaczne z oceną niedostateczną z całego egzaminu. Po pozytywnym zaliczeniu testu student przystępuje do części ustnej, w której odpowiada na pytanie problemowe wylosowane z poniższego zestawu. W części ustnej mogą być zadawane pytania uzupełniające. 

Zagadnienia do egzaminu:
 
1.  Palladianizm w architekturze angielskiej 1 połowy XVIII wieku
 
2.  Ogrody krajobrazowe
 
3.  Kształtowanie się klasycyzmu w sztuce
 
4.  Architektura wczesnego klasycyzmu w Anglii i we Francji
 
5.  Architektura dojrzałego klasycyzmu w Anglii i we Francji
 
6.  Architekci rewolucjoniści 

7.  Architektura klasycystyczna w Niemczech, Włoszech i Rosji
 
8.  Neogotyk w XVIII wieku
 
9.  Architektura doby oświecenia w Polsce
 
10. Jacques-Louis David, jego szkoła i oddziaływanie
 
11. Malarstwo klasycystyczne w Anglii, Niemczech, Polsce
 
12. Rzeźba klasycystyczna w Europie
 
13. Zagadnienie historyzmu
 
14. Historyzm romantyczny w architekturze europejskiej
 
15. Pejzaż romantyczny w Niemczech i Anglii
 
16. Malarstwo romantyczne we Francji
 
17. Géricault i Delacroix
 
18. Stattler i Michałowski
 
19. Malarstwo romantyczne w Polsce
 
20. Nazareńczycy i kierunki archaizujące w malarstwie XIX wieku
 
21. Prerafaelici i malarstwo angielskie XIX wieku
 
22. Rzeźba europejska okresu romantyzmu
 
23. Malarstwo historyczne w Europie
 
24. Polskie malarstwo historyczne
 
25. Matejko
 
26. Zjawisko akademizmu
 
27. Urbanistyka wieku XIX
 
28. Historyzm dojrzały w architekturze europejskiej i polskiej
 
29. Realizm w malarstwie europejskim
 
30. Realizm i weryzm w rzeźbie europejskiej 

31. Realizm w malarstwie polskim
 
32. Realiści rosyjscy
 
33. Malarstwo pejzażowe w Europie 1800-1870
 
34. Malarstwo pejzażowe w Europie 2 poł. XIX wieku
 
35. Impresjonizm w malarstwie i rzeźbie europejskiej
 
36. Postimpresjonizm
 
37. Symbolizm w sztuce przełomu wieków
 
38. Neorenesans i neobarok w rzeźbie
 
39. Architektura późnego historyzmu w Europie i Polsce
 
40. Problem stylu narodowego w sztuce
 
41. Architektura secesyjna w Europie i Polsce
 
42. Rzeźba przełomu wieków XIX i XX
 
43. Malarstwo przełomu wieków XIX i XX
 
44. Rzeźba okresu secesji w Polsce
 
45. Malarstwo polskie przełomu wieków XIX i XX
 
46. Walka o uznanie sztuki użytkowej
 
47. Sztuka użytkowa w okresie secesji.