Marek Zgórniak

Spis ważniejszych publikacji

I. Książki

Wokół neorenesansu w architekturze XIX wieku, Kraków 1987 
(Ze­szyty Nau­ko­­we UJ, Prace z Historii Sztuki, zesz. 18), 177 s. + 59 il.
    (rec.: "Przegląd Historyczny" 79, 1988, nr 2, s. 411-412: B. Ka­czorowski;
    "Umění" 37, 1989, nr 3, s. 283-284: Jindřich Vybíral)
    zdjęcie  

Wydanie drugie, przejrzane i poprawione, Kraków 2013, 263 s. 
ISBN 978-83-924287-2-5
   zdjęcie  informacje o książce  pdf

Pędzel Tycjana. Francuscy malarze i krytycy XIX wieku wobec weneckiego Cinquecenta, Kraków 1995, 232 s. + wklejka (8 s. nlb.)
    (rec.: "Revue de l'Art" 119, 1998, s. 81: Barthélémy Jobert)
   informacje o książce

Matejko w Paryżu. Opinie krytyków francuskich z lat 1865-1870, Kraków 1998, 352 s., 59 il.
    (rec.: "Ikonotheka" 14, 2000, s. 247-249: Maria Poprzęcka)
     informacje o książce

Jan Matejko, 1838-1893. Kalendarium życia i twórczości, Kraków 2004, 64 s., il.

    Wydawca (MNK) i Dom Matejki   zdjęcia

II. Preprint

Artykuł Krystyna Ostrowskiego o artystach polskich z roku 1855. Preprint nie ukończonej pracy wydrukowany w czterech egzemplarzach, Kraków 2017, 68 s.
    pdf 

III. Artykuły

Alcune osservazioni sul neorinascimento nell'archi­tet­tu­ra italiana dell'ottocento, "Studia Italo-Polonica" 3 (Zeszyty Naukowe UJ), 1987, s. 115-128

Benedykt Renard - architekt polski XVIII w., "Biuletyn His­torii Sztuki" 51, 1989, nr 1 (wyd. 1991), s. 27-44  (résumé, 1989) (wersja pdf, 2013)

Nieznany plan Kamieńca Podolskiego z 1713 r., "Studia i Materiały do Historii Wojskowości" 34, 1991 (wyd. 1992), s. 321-325  (pdf;  link do planu)  

Le château de Świerklaniec, oeuvre oubliée d'Hector Le­fuel. A propos d'un des­sin du Musée d'Orsay, "Revue du Louvre et des mu­sées de France", 1989, nr 1, s. 46-52 

Pałac w Świerklańcu - zapomniane dzieło Hectora Lefuela, w: Archi­tektura XIX i po­czątku XX wieku, pod redakcją Tomasza Grygiela, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991, s. 101-111 [wersja odmienna od francuskiej]

Neorenesans w architekturze Krakowa, "Rocz­nik Kra­kowski" 57, 1991 (wyd. 1992), s. 111-127 

"Le seul effort de peinture historique". Maxime Du Camp o Matejce, w: Sztuka i historia. Materiały sesji SHS, Warszawa 1992, s. 145-153

Il conte Borch dalle diciannove accademie e le sue "Lettres sur la Sicile" (1782), "Studia Italo-Polonica" 5 (Zeszyty Naukowe UJ, 1127), 1994, s. 183-195, 7 il. (również pod tytułem Il conte Borch dalle 19 accademie e le sue "Lettres sur la Sicile" (1782), "Archivio Storico Siciliano" 20, 1994 (wyd. 1997), s. 231-246, 7 il.)  (wersja polska: pdf)  

Matejko i malarstwo środkowoeuropejskie w oczach krytyków francuskich (1865-1893), w: Wokół Matejki. Materiały z konferencji, Kraków 1994, s. 91-98  (online)

O historyzmie w malarstwie XIX wieku, "Ikonotheka" 11, 1996, s. 169-186, 11 il.  (pdf)

Wysłannicy Iwana. Literacki obrazek Paula de Saint-Victor na kanwie utworu Matejki, w: Ars Graeca - Ars Latina. Studia dedykowane Profesor Annie Różyckiej Bryzek, Kraków 2001, s. 425-440  (Résumé,  pdf)

Malarstwo na wystawach światowych w Paryżu w świetle statystyki Michała Żmi­grodz­kiego, w: Mistrzowi Mieczysławowi Porębskiemu uczniowie, Kraków 2001, s. 439-452   (pdf z pliku)

Figura księdza Skargi i Skarga Matejki, "Gazeta w Krakowie", 2001, 26-27 V, s. 6, 5 il.  (pdf)

W nurcie koloryzmu. Twórczość Anny Grabowskiej (1895-1965), w: Magistro et Amico amici discipulique. Lechowi Kalinowskiemu w osiemdzie­sięciolecie urodzin, Kraków 2002, s. 607-626 i tabl. XII-XIII 

Autour du Salon de 1887. Matejko et les Français, w: L. Salomé (réd.), Jeanne d'Arc, les tableaux de l'histoire. Musée des Beaux-Arts de Rouen, Paris 2003, s. 65-79 [i nota katalogowa: s. 169] 
    o wystawie

"Joanna d'Arc" w Paryżu w roku 1887, w: S. Czekalski (red.), "Dziewica Orleańska" Jana Matejki. Materiały II seminarium Instytutu Historii Sztuki UAM i Muzeum Naro­dowego w Poznaniu, Poznań 2003, s. 111-133 [wersja odmienna od francuskiej] 

O znaczeniu pojęcia "renesans" w XIX wieku, w: Recepcja renesansu w XIX i XX wieku. Materiały sesji SHS (Łódź, listopad 2002), Łódź 2003, s. 35-48 

Dlaczego goryl Fremieta porywa kobietę? "Folia Historiae Artium" Seria Nowa, t. 8-9: 2002/2003, [wyd.] 2004, s. 77-91 (i dodatek z r. 2012: pdf online)

Fremiet’s Gorillas: Why Do They Carry off Women? "Artibus et Historiae" 54, 2006 [wersja nieznacznie zmieniona] (Abstract)
   (Omówienie: "Frankfurter Allgemeine Zeitung", 28 III 2007 (nr 74), s. N3: Bettina Erche)

"Dziełocentryzm" wobec faktów. O kilku interpretacjach obrazów Rodakowskiego i Mehoffera, "Folia Historiae Artium" Seria Nowa, t. 10: 2005, [wyd.] 2006, s. 161-171 (Abstract)
       (Polemiki: W. Suchocki, Głos z "pewnych kręgów", "Artium Quaestiones" 17, 2006, s.     407-414; M. Haake, O dwóch różnych głosach w sprawie egzystencjalno-hermeneutycznej       nauki o sztuce Michaela Brötjego, "Folia Historiae Artium" Seria Nowa, t. 11: 2007, [wyd.] 2008, s. 109-120; W. Bałus, Józefa Mehoffera portret Konstantego Laszczki w pracowni albo o ograniczeniach "faktologii", "Artium Quaestiones" 20, 2009, s. 231-247; W. Bałus, Wyjście z cienia, "Konteksty", 2009, nr 3 [wyd. 2010], s. 32-35)

Odpowiedź [na polemiki M. Haakego i W. Suchockiego], "Folia Historiae Artium" Seria Nowa, t. 11: 2007, [wyd.] 2008, s. 121-124

Krytyka artystyczna we Francji w drugiej połowie XIX w. (warunki rozwoju, główne tendencje i przegląd nowych publikacji), w: Dzieje krytyki artystycznej i myśli o sztuce. Materiały z konferencji naukowej, Warszawa 2009, s. 57-68

Sztuka w Paryżu w dobie Wielkiej Emigracji. (Życie artystyczne i problem malarstwa religijnego), "Zeszyty Historyczno-Teologiczne" (Kraków) 13-14: 2007-2008,  2008 [wyd. 2009], s. 263-295 (Streszczenie) (Résumé) (pdf)

Polscy uczniowie Académie Julian do roku 1919, "RIHA Journal" 0049 (10 VIII 2012) http://www.riha-journal.org/articles/2012/2012-jul-sep/zgorniak-polscy-uczniowie
wersja angielska: Polish students at the Académie Julian until 1919, "RIHA Journal" 0050 (10 VIII 2012) http://www.riha-journal.org/articles/2012/2012-jul-sep/zgorniak-polish-students

Mehoffer, Wyspiański, Gauguin, Benjamin, Lenin e tutti quanti, czyli o potrzebie ograniczeń, "Biuletyn Historii Sztuki" 74, 2012, nr 1, s. 115-136 (odpowiedź na artykuły W. Bałusa Józefa Mehoffera portret Konstantego Laszczki... i Wyjście z cienia
    (Polemika: W. Bałus, Markowi Zgórniakowi w odpowiedzi, "Biuletyn Historii Sztuki" 75,               2013, nr 1)

Matejko na paryskim Salonie 1875: Chrzest dzwonu Zygmunta,  „Biuletyn Historii Sztuki“ 74, 2012, nr 2, s. 267-296 (Streszczenie) (Abstract)

Do czego może przydać się sztuka: bractwo św. Jana i pomysły Bogdana Jańskiego, w: Epoka Chopina. Kultura romantyczna we Francji i w Polsce, red. A. Pieńkos, A. Rosales Rodriguez, Warszawa 2013, s. 107-115 (pdf)

"Zamek Łoś" pod Krakowem i jego twórcy, „Rocznik Krakowski“ 79, 2013, s. 93-115 (i sprostowanie, publ. w RK 80, 2014)

Matejko jako przedstawiciel szkoły Fortuny’ego. Uwagi Edmonda About o Salonie 1874, „Biuletyn Historii Sztuki“ 78, 2016, nr 2, s. 299–321 (Streszczenie)  (Abstract)

Czy Krystyn Ostrowski był historykiem sztuki?, w: Velis quod possis. Studia z historii sztuki ofiarowane Profesorowi Janowi Ostrowskiemu, red. A. Betlej et al., Kraków 2016 [2017], s. 593–597

„Batory“ Matejki w Paryżu w roku 1874, „Kronika Zamkowa“, 2016 (wyd. 2017), nr 3(69), 311–333 (Streszczenie) (Abstract)

Z notatek lekarza wariatów i z Paryża około roku 1900. Wypowiedzi Antoniego Kamieńskiego o rzeźbie i rzeźbiarzach, w: Literatura a rzeźba, red. Joanna Godlewicz-Adamiec, Tomasz Szybisty, Warszawa, Kraków 2018, s. 455–475 (Literatura Konteksty, t. 4)  (Streszczenie) (Abstract) (pdf)

W obronie Józefa Brandta, „Quart“, 2020, nr 2 (56), s. 151-159. (pdf)

Spis polskich uczniów Académie Julian, „Biuletyn Historii Sztuki“, t. 82, 2020, nr 3, s. 463–479 (pdf)

IV. Artykuły słownikowe i encyklopedyczne

A. Polski Słownik Biograficzny 

Renard Benedykt (ok. 1683 - między 1725 a 1727), archi­tekt, grafik i dy­plo­mata, t. 31, 1988, s. 104-106 

Renard Jan Baptysta (ok. 1682-1746) starosta tyszo­wiec­ki, ge­nerał sas­ki, t. 31, 1988, s. 106-107 

Sowiński Ignacy Stanisław (1858-1917), architekt, t. 40, zeszyt 4, 2001 [wyd. 2002], s. 637-639 
    Wersja skrócona w: Österreichisches biographisches Lexikon 1815-1950, XII. Band, 
    58. Lieferung, Wien 2005, s. 437

Struszkiewicz Jerzy (1883-1948), architekt, t. 44, zeszyt 3, 2006 [wyd. 2007], s. 455-457 
    Wersja skrócona w: Österreichisches biographisches Lexikon 1815-1950, XIII. Band, 
    62. Lieferung, Wien 2010, s. 429-430

Szpondrowski Karol Jan (1876–1931), architekt, t. 49, zeszyt 1, 2013

B.  Allgemeines Künstlerlexikon, wyd. K.G. Saur Verlag, München-Leipzig, od 2006 wyd. Walter de Gruyter, Berlin  

Bauman (Baumann), Bd. 7, 1993, s. 578-579 

Beringer Wandalin, Bd. 9, 1994, s. 439 

Biborski Aleksander, Bd. 10, 1995, s. 482 

Bisanz Gustaw, Bd. 11, 1995, s. 185 

współautorstwo: Tomasz Grygiel, Marek Zgórniak, Bitner Albert, Bd. 11, 1995, s. 253-254 

Boratyński Czesław, Bd. 12, 1996, s. 660 

Borkowski Karl, Bd. 13, 1996, s. 69-70 

Burstin Maksymilian, Bd. 15, 1997, s. 281  

Coustou Charles-Pierre, Bd. 22, 1999 

Czekierski Józef, Bd. 23, 1999  

Dayczak (Dajczak) Wawrzyniec, Bd. 25, 2000, s. 1-2 

Dobiecki Ladislas (Władysław), Bd. 28, 2001 

Dobrowolski Zygmunt, Bd. 28, 2001 

Emilewicz Piotr, Bd. 33, 2002 

Ertel Jan [i Ertel Stefan], Bd. 34, 2002 

współautorstwo: Mariola Jezuita, Marek Zgórniak, Filipkiewicz Stanisław, Bd. 39, 2004 

Gałęzowski Józef,  Bd. 47,  2005, s. 452-453

Gawlik Zygmunt, Bd. 50, 2006, s. 375 

współautorstwo: Urszula Bęczkowska, Marek Zgórniak, Gebauer Aleksander, Bd. 50, 2006, s. 453 

współautorstwo: Urszula Bęczkowska, Marek Zgórniak, Gołębiowski  Stanisław, Bd. 56, 2007 

Grabowska Anna, Bd. 59, 2008

Grott Teodor, Bd. 63, 2009

współautorstwo: Aneta Borowik, Marek Zgórniak, Halicki Władysław, Bd. 68, 2010

Heitzman (Heitzmann) Marian, Bd. 71, 2011, s. 282  

współautorstwo: Urszula Bęczkowska, Marek Zgórniak, Hendel Zygmunt, Bd. 71, 2011, s. 452-453

Księżarski Feliks, Bd. 82, 2014, s. 127

współautorstwo: Urszula Bęczkowska, Marek Zgórniak, Mączyński Franciszek, Bd. 86, 2015, s. 246

Odrzywolski Sławomir, Bd. 93, 2017, s. 191-192

współautorstwo: Urszula Bęczkowska, Marek Zgórniak, Pokutyński Filip, Bd. 96, 2017, s. 226-227

współautorstwo: Urszula Bęczkowska, Marek Zgórniak, Pryliński Tomasz, Bd. 97, 2018, s. 102–103

Renard, Benedykt, poln. Architekt, Zeichner, Offizier, *um 1680, †15.6.1726, Bd. 98, 2018, s. 232–233 

Sowiński Ignacy, Bd. 105, 2019, s. 170–171

współautorstwo: Urszula Bęczkowska, Marek Zgórniak, Stacherski Antoni, Bd. 105, 2019, s. 393–394

współautorstwo: Urszula Bęczkowska, Marek Zgórniak, Talowski Teodor, Bd. 107, 2020, s. 502–503

Wyczyński Kazimierz, Bd. 117, 2022 

C. Wielka Encyklopedia PWN

Hasła z zakresu sztuki francuskiej w Wielkiej Encyklopedii PWN, t. 3-7, Warszawa 2001-2002 (m.in. Bartholdi F.-A., Barye A.-L., Bastien-Lepage J., Baudot A. de, Besnard A., Bonnat L., Cabanel A., Caran d'Ache, Carpeaux J.-B., Carrier-Belleuse A.-E., Carrière E., Chassériau T., Clésinger J.-B., Cogniet L., Corot C., Courbet G., Coustou C.-P., Couture T.; Dalou J., Daubigny C.-F., Daumier H., David J.-L., Decamps A.-G.; Delacroix E., Detaille E., Diaz de la Peña N.-V., Doré G., Dupré J. Uwaga: niektóre hasła zostały zmienione przez redakcję bez wiedzy autora, który nie ponosi odpo­wie­dzialności za ich treść. Do błędów zawartych w hasłach sygno­wa­nych przyznaje się PWN w oświad­czeniu publikowanym w "Biuletynie Historii Sztuki" t. 65, 2003, nr 1, s. 214). 

Hasła z zakresu architektury polskiej w Wielkiej Encyklopedii PWN, t. 8, 11, 14, Warszawa 2002-2003 (Ekielski Władysław, Hendel Zygmunt­, Kováts Edgar; ostatnie zostało zmienione przez redakcję) 

D.   Architektenlexikon Wien 1880 - 1945, publ. internetowa Architekturzentrum Wien:

Karl Borkowski, 2008 (wspólnie z T. Szybistym)

Ignaz Stanislaus Sowinski, 2008

-----

spis wszystkich publikacji

powrót do strony głównej